Puslapis atnaujintas: 2019-04-19

Įrašas atnaujintas: 2019-04-12

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba - aukščiausia savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio vaikų tėvelius (globėjus) , pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

Lopšelio - darželio tarybos pirmininkė - ASTA ŠABLINSKIENĖ (tėvų atstovas).

Nariai:

Dovilė Grincevičienė(tėvų atstovas);

Sigita Žitinevičienė (mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą);

Loreta Zabulionienė (tėvų atstovas);

Virginija Kulvietienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą);

Jolanta Ravinskienė (mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą);

Kristina Abramavičienė (raštvedė).

Rasa Kazimiera Tamulaitienė (lopšelio-darželio direktorė) - kviestasis narys.

Tel. 8-37 313985

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Komisijos sudėtis:

Rasa Kazimiera Tamulaitienė - pirmininkė, direktorė.

Virginija Kulvietienė - sekretorė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 Nariai:

Ilona Kairienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sigita Žitinevičienė - mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Jūratė Petravičienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis:
Ilona Kairienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos nariai:
Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė;
Vida Baltaragienė – dietistė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;
Aurika Celešienė – mokytoja dirbti pagal neformalio švietimo programą;
Sigita Žitinevičienė -  mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Ignė Elena Bulbenko - meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė -  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Roma Kazakevičiūtė - sekretorė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Irena Daugirdienė - logopedė - metodininkė;

Virginija Kulvietienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Audronė Bukmanaitė - švietimo skyriaus vyr. specialistė.

 

DARBO TARYBA

Komisijos sudėtis:

Kristina Abramavičienė - pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Nariai:

Sigita Žitinevičienė - mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Virginija Kulvietienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.