Puslapis atnaujintas: 2019-04-19

Įrašas atnaujintas: 2019-01-03

Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo įstaigoje darbo grupės organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti čia

 

Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas” tvarka Atsisiųsti čia 

 

 

Vaiko gerovės komisija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579,l/d “Kodėlčiukas” sudaryta Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
– vertinti lopšelio – darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
– rūpintis, kas kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu, saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
– nagrinėti vaikų nenorą lankyti lopšelį – darželį, imtis veiksmų, kad išsiaiškinti, kodėl vaikas nenori eiti;
– analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą;
– analizuoti vaikų tarpusavio santykius, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikti siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
– teikti siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokymo reikmenimis) vaikams teikimo, vaikų sveikatos priežiūros įstaigoje organizavimo;
– atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikti siūlymų įstaigos vadovui dėl spėcialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo;
– teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą lopšelyje – darželyje;
– siūlyti tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
– siūlyti įstaigoje įgyvendinti sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir užimtumo programas;
– konsultuoti tėvus vaiko elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, ugdymo organizavimo ir kitais klausimais;
– bendradarbiauti su lopšelio – darželio Taryba, Pedagogų taryba ir kitomis institucijomis vaiko gerovės klausimais;
– inicijuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės klausimais.

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos nariai:
Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė
Vida Baltaragienė – dietistė, visuomenės sveikatos biuro specialistė
Aurika Celešienė – kūno kultūros pedagogė
Sigita Žitinevičienė -  grupės auklėtoja


Gerbiami tėveliai,
– nepalikite vaikų vienų su jų problemomis;
– parodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra;
– „nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite pažeminimu;
– nuolat domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su grupės pedagogais, logopedu.