Puslapis atnaujintas: 2019-04-19

Kiškučių grupė

Įrašas atnaujintas: 2019-04-17

 

Aš tarsi mažas rugio daigas lėtai kaupiu savo jėgas. Argi jūs matėt greit augantį rugį?
Lyg žirgą šokantį per kliūtis?
Kad stiebas būtų tvirtas, pirmiausia reikia, įsiskverbti šaknim.
Siurbt saulę, orą, vandenį ir druską…
Jei greitinsiu, stiebelis gali linkti, o vėjui pučiant net nulūžti gali.
Lakstyti, suptis, žaisti, juoktis, šokti ir dainuoti. …Žinau, jūs laukiat mano žiedo, grūdo.
Tad vardan jų neskubinkite augt...
(Žilienė D. O.)

„Kiškučių“ grupę lanko 20 vaikų:

10 ikimokyklinio amžiaus (3-5m.) vaikai.


2018 – 2019 m. m. „Kiškučių“ grupės tikslas – kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, sudaryti prielaidas  tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Žaidimas – pagrindinė vaikų veikla, todėl grupėje kuriama tokia aplinka, kuri skatina vaikus veikti, ieškoti, išbandyti, patirti, sužinoti, džiaugtis, savo patirtim dalintis su kitais vaikais.

Dalyvaujame:

• darželyje švenčiamose kalendorinėse šventėse;
• vasaros stovyklos renginiuose;
• švietimo skyriaus, Žaliakalnio seniūnijos projektuose, parodose.
• atvirų durų dienose.

Puoselėjame turimas ir kuriame naujas grupės tradicijas:

• švenčiame vaikų gimtadienius;
• atnaujiname grupės aplinką pagal kintančius metų laikus;
• susitinkame su Kalėdų seneliu;
• rūpinamės žiemojančiais paukšteliais;
• sveikiname mamą, tėtį – Šeimos diena;
• vykdome projektines veiklas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė -grupės auklėtojos:
Roma Kazakevičiūtė
Rūta Balčiūnienė

Auklėtojos padėjėja:
Jurgita Grigienė

Muzikinis lavinimas

Įrašas atnaujintas: 2019-04-17

Vaiko meninė raiška – tai būsenos,  įspūdžių, emocijų, jausmų perteikimas meninės raiškos priemonėmis: judesiu, balsu, veiksmu, vizualine raiška.

Kiekvienas vaikas geba save išreikšti per muzika, o mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Ignė Elena Bulbenko pagelbėja susipažinti su muzikiniu pasauliu.

Kiekvienos grupės  t.y. ,,Varpelio“, ,,Drugelių“, ,,Kiškučių“ ir ,,Peliukų“ vaikai, per savaitę turi du muzikinius užsiėmimus, jų metu vaikai:

  • Susipažįsta su įvairia muzika ir įgyja žinių apie ją;
  • Susipažįsta su žmogaus balso aparatu;
  • Mokinasi taisyklingai dainuoti, stovėti;
  • Groja įvairiais muzikos instrumentais, ritmuoja;
  • Žaidžia muzikinius žaidimus, šoka ratelius;
  • Vaidina ir imituoja.

 

Be dainų ir šokių neįvyksta nei vienas darželio tradicinis renginys, juose visuomet dainuoja, šoka, vaidina ir žaidžia vaikai. Nuolatos dalyvaujame renginiuose už darželio ribų: dainų varžytuvėse, konkursuose, pasirodymuose ir festivaliuose. Taip pat organizuojame šventes, renginius, festivalius kviesdami kitų Kaumo darželių vaikus.

 

Muzikos užsiėmimuose stengiamasi sudaryti sąlygas vaikams laisvai muzikuoti, patiriant teigiamas emocijas.

Viešųjų pirkimų ataskaita

Įrašas atnaujintas: 2019-04-17

Viešųjų pirkimų už 2018 ataskaitą atsisiųskite čia.

Viešųjų pirkimų žurnalas 2018 metų čia.

Viešųjų pirkimų už 2017 ataskaitą atsisiųskite čia.

Viešųjų pirkimų žurnalas 2017 metų čia.

Viešųjų pirkimų už 2016 ataskaitą atsisiųskite čia.

Viešųjų pirkimų žurnalas 2016 metų čia.

Maisto produktų pirkimo kainas nuo 2014 01 02 galite atsisiųsti čia.

Viešųjų pirkimų už 2015 ataskaitą atsisiųskite čia.

Viešųjų pirkimų už 2014 ataskaitą atsisiųskite čia.

Viešųjų pirkimų už 2013 ataskaitą atsisiųskite čia.

 

Drugelių grupė

Įrašas atnaujintas: 2019-04-16

 Siūlome Jums, susipažinti su „DRUGELIŲ“ - mišria  ikimokyklinio ugdymo grupe, kurioje ugdomi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Grupės simbolis – drugelis. Grupei „Drugelio“ vardas suteiktas 1997 m.

Su vaikais  grupėje nuolat bendrauja mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Rūta Balčiūnienė, Virginija Kulvietienė, auklėtojos padėjėja Gema Pavalkienė. Reikiamą pagalbą vaikučiams suteikia logopedė Irena Daugirdienė, kūno kultūros užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal neformaliojo švietimo programą Aurika Celiešienė, muzikos užsiėmimus- mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Ignė Elena Bulbenko.  Grupės vaikai tėveliams pageidaujant turi galimybę pasirinkti įvairią papildomą veiklą:  keramiką,  anglų k., sportinius šokius.

Grupės darbo trukmė 12 val. per dieną.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamės „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“. Dirbant su vaikais stengiamės, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, bandome išsiaiškinti vaiko ir šeimos lūkesčius bei juos tenkinti, palaikyti vaiko ugdymui palankias šeimos tradicijas ir kiek įmanoma integruoti jas į ugdymo procesą. Ugdymui pasitelkiame ir kompiuterinius žaidimus, kurie padeda vaikui visapusiškai lavėti. Ugdytinių pasiekimus ir pažangą fiksuojame du kartus į metus ,,Vaiko aplanke”.

PAGRINDINĖS VAIKŲ UGDYMO NUOSTATOS „DRUGELIŲ“ GRUPĖJE:

• Laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį, vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi.

• Grupėje kuriama pakantumo atmosfera, skatinanti pagarbą kiekvienam vaikui. Sudarome galimybę patiems vaikams spręsti, svarstyti, kaupti žinias per patirtį ir rinktis mėgstamą veiklą, bet pasirinkimo laisvę siejame su atsakomybę už savo poelgius ir veiksmus.

• Grupėje siekiame kurti tokią aplinką, kuri skatintų vaikus judėti, aktyviai veikti, ieškoti, bandyti, pažinti, atrasti bei bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais.

• Dalyvaujame miesto, rajono ir darželio projektuose, renginiuose. Bendradarbiaujame su mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir  mokyklomis.

VAIKŲ GYVENIMO „DRUGELIŲ“ GRUPĖJE TAISYKLĖS:

• Pasisveikiname ir atsisveikiname;
• Šypsomės sau ir draugams;
• Pasitikėti savimi ir gerbti kitus;
• Gerai sutarti su kitais vaikais;
• Nesutarimus su draugais sprendžiame žodžiais;
• Pasinaudoję žaislais ir priemonėmis, padedame juos į vietą;
• Ką nors įskaudinę, atsiprašome.

„NORINT IŠMOKTI DIDELIŲ DALYKŲ, REIKIA PRADĖTI NUO MAŽŲ“
                                                                                            DŽONAS LOKAS

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Rūta Balčiūnienė
Virginija Kulvietienė

Auklėtojos padėjėja
Gema Pavalkienė

Varpelio grupė

Įrašas atnaujintas: 2019-04-15

 

Jeigu tave atves takelis
Į „Kodėlčiuką“ į svečius
Sustok prie durų, kur varpelis
Kasdien sutinka vaikučius

Viena iš keturių jau 51-nerius metus gyvuojančio mūsų darželio grupių 1997 m. pavadinta „Varpelio“ vardu.

Šiuo metu grupė lanko 15 ankstyvojo amžiaus vaikų iki 3 metų.

„Varpelio“ grupės veiklą ir vaikų ugdymo pasiekimus, įtakojo įstaigos dalyvavimas (nuo 1995 m.) Atviros Lietuvos Egmonto Peterseno projektinėje veikloje.

Ugdymo procesas grupėje organizuojamas vadovaujantis lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, remiamasi metodinėmis rekomendacijomis „Kaip planuoti ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą“.

„Varpelio“ grupės pagrindiniai tikslai: tenkinti svarbiausius vaiko poreikius; pažinimo, saviraiškos, judėjimo, bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Žaidimas – mūsų vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis tobulėjimo metodas, todėl grupėje kuriama tokia aplinka, kuri skatina vaikus veikti, ieškoti, tirti ir atrasti, sužinoti ir savo patyrimus dalintis su kitais.

Teikiama pagalba vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, kuriai vadovauja kūno kultūros pedagogė.

Puoselėjamos tradicijos, švenčiamos metinės šventės: Rudenėlio, Užgavėnės, Kaziuko mugės, Velykos, Motinos ir Tėvo dienos.

Vasarą dalyvaujame įstaigos pedagogų organizuojamoje „Vasaros stovykloje.“

„Varpelio“ grupėje laikomasi šių taisyklių :

  • pasisveikinu ir atsisveikinu;
  • atsargiai elgiuosi su žaislais ir juos padedu į vietą.

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Jūratė Petravičienė          
Jolanta Ravinskienė
Auklėtojos padėjėja Valentina Narauskienė

Kūno kultūra

Įrašas atnaujintas: 2019-03-29

Ugdomąją kūno kultūros veiklą vykdo mokytoja, dirbanti pagal neformaliojo švietimo programą Aurika  Celiešienė, jai padeda grupių auklėtojos. Vyksta ir korekcinis darbas individualiai su vaikais turinčiais kūno padėties ir judesio problemų.

Peliukų grupė

Įrašas atnaujintas: 2019-03-27

Mes esame lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” “Peliukų“ grupės kolektyvas. Grupei “Peliukų” vardas buvo suteiktas 1997 metais. Turime grupės himną ir emblemą.  Grupės kolektyvą sudaro: 22 vaikai 5 - 6 metų  ir mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinę programą  Jūratė Petravičienė, Sigita Žitinevičienė, auklėtojos padėjėja Audra Bulotienė. Mūsų grupėje yra 16 vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. Su jais dirba logopedė Irena Daugirdienė, kūno kultūros užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal neformaliojo švietimo programą kūno kultūrai Aurika Celiešienė, muzikos užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Ignė Elena Bulbenko.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamės Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Ugdymo prioritetai:

* Laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.

* Sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi. Siekti darželio ir šeimos veiksmų vienovės, ugdant visapusiškai išsilaisvinusi vaiką.

* Tobulinti vaikų socialinius gebėjimus, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, ieškoti kompromiso.

Grupėje kuriama aplinka taip, kad vaikas joje jaustųsi šeimininkas, galėtų gyventi ir elgtis pagal savo prigimtį. Savitai galvotų, būtų veiklus, jaustųsi nepriklausomas, tačiau būtų atsakingas už savo poelgius. Pedagogės stengiasi gerbti kiekvieną vaiko aktyvumo proveržį, jo laisvą, savarankišką veiklą susipažįstant su tikrove. Organizuojamos pažintinės ekskursijos, aplankant istorines vietas.

Dirbant su vaikais stengiamės, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, aiškinamės vaiko ir šeimos lūkesčius, palaikome vaiko ugdymui palankias šeimos tradicijas ir kiek įmanoma integruojame jas į ugdymo procesą. pasitelkiame šviesos stalą, kompiuterinius žaidimus, kurie padeda vaikui ugdyti įvairias kompetencijas.

Dalyvaujame miesto, rajono ir darželio projektiniuose darbuose, vasaros stovyklos renginiuose.

Grupės vaikai lanko įvairią papildomą veiklą: keramiką, dailę, sportinius šokius, mokosi anglų kalbos.

“Vaiko dvasinis gyvenimas turi vertę tik tada, kai vaikas pasineria į žaidimo, pasakos, muzikos, fantazijos, kūrybos pasaulį. Be viso šito jis tarsi sudžiovintas žiedelis “ V. Suchomlinskis

Grupės auklėtojos:
S.Žitinevičienė

J.Petravičienė


Auklėtojos padėjėja:
Audra Bulotienė

Viešųjų pirkimų planas ir sutartys

Įrašas atnaujintas: 2019-03-20

Planuojamų pirkimų 2019 metams planą peržiūrėti čia.

Viešųjų pirkimų planą peržiūrėti čia.

Planuojamų pirkinių vertės 2018 metams peržiūrėti čia.

Viešųjų pirkimų sutartis peržiūrėti čia.

Viešųšų pirkimų sutartis su priedais galite peržiūrėti čia.

Viešųjų pirkimų žurnalą peržiūrėti čia.

Darbo užmokestis

Įrašas atnaujintas: 2019-03-15

Vidutinio darbo užmokesčio lentelę galite parsisiųsti čia.

Papildoma veikla ir trumpalaikė patalpų nuoma

Įrašas atnaujintas: 2019-03-07

Informaciją apie nuomojamas patalpas galite parsisiųsti čia

 

Anglų kalbos pamoka

Anglų kalbos užsiėmimus ikimokyklinukams veda UAB "Mokykla tau" pedagogai. Vaikučiai žaisdami, dainuodami susipažįsta su anglų kalba, įgauna pirmąsias žinias.

Meninis ugdymas

Vaikai labai mėgsta kurti dailės ir keramikos studijoje. Jai vadovauja keramikė Irena.

Visada gera nuotaika lydi ir didelis troškimas išmokti „Kaubojišką“ ar kitą šokį kartu su šokių mokytoja Vida Baltaragiene.

Labai noriai šoka ir maži, ir dideli, todėl dažnai dalyvauja įvairiuose konkursuose.

 

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Įrašas atnaujintas: 2019-03-01

2018 metų finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2018 metų III ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitą  galite atsisiųsti čia.

2018 metų II ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitą  galite atsisiųsti čia.

2018 metų I ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitą  galite atsisiųsti čia.

2017 metų IV ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2017 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2017 metų III ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2017 metų II ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2017 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2017 metų I ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2016 metų finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2016 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2016 metų III ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2016 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2016 metų II ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2016 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2016 metų I ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2015 metų finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2015 metų III ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2015 metų III ketvirčio forma Nr. 4 čia.

2015 metų III ketvirčio forma Nr. 1 čia.

2015 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2015 metų II ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2015 metų II ketvirčio forma Nr. 4 čia.

2015 metų II ketvirčio forma Nr. 1 čia.

2015 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2015 metų I ketvirčio forma Nr. 4 čia.

2015 metų I ketvirčio forma Nr. 1 čia.

2015 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos čia.

2015 metų I ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2014 metų finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2014 metų III ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2014 metų II ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2014 metų I ketvirčio finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

2013 metų finansinę ataskaitą galite atsisiųsti čia.

Strateginis planas

Įrašas atnaujintas: 2019-02-25

Strateginį 2019 - 2021 m. planą galite parsisiųsti čia.

Strateginį 2016 - 2018 m. planą galite parsisiųsti čia.

Metinis veiklos planas

Įrašas atnaujintas: 2019-01-30

2019 metų metinį veiklos planą parsisiųsti galite ČIA.

2018 metų metinį veiklos planą parsisiųsti galite ČIA.

Įrašas atnaujintas: 2019-01-03

Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo įstaigoje darbo grupės organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti čia

 

Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas” tvarka Atsisiųsti čia 

 

 

Vaiko gerovės komisija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579,l/d “Kodėlčiukas” sudaryta Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
– vertinti lopšelio – darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustatyti švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
– rūpintis, kas kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu, saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
– nagrinėti vaikų nenorą lankyti lopšelį – darželį, imtis veiksmų, kad išsiaiškinti, kodėl vaikas nenori eiti;
– analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą;
– analizuoti vaikų tarpusavio santykius, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikti siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
– teikti siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokymo reikmenimis) vaikams teikimo, vaikų sveikatos priežiūros įstaigoje organizavimo;
– atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikti siūlymų įstaigos vadovui dėl spėcialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo;
– teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą lopšelyje – darželyje;
– siūlyti tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
– siūlyti įstaigoje įgyvendinti sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir užimtumo programas;
– konsultuoti tėvus vaiko elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, ugdymo organizavimo ir kitais klausimais;
– bendradarbiauti su lopšelio – darželio Taryba, Pedagogų taryba ir kitomis institucijomis vaiko gerovės klausimais;
– inicijuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės klausimais.

Komisijos sudėtis:

Ilona Kairienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos nariai:
Irena Daugirdienė – logopedė – metodininkė
Vida Baltaragienė – dietistė, visuomenės sveikatos biuro specialistė
Aurika Celešienė – kūno kultūros pedagogė
Sigita Žitinevičienė -  grupės auklėtoja


Gerbiami tėveliai,
– nepalikite vaikų vienų su jų problemomis;
– parodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra;
– „nebėkite“ nuo vaiko nesėkmių, nebauskite pažeminimu;
– nuolat domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su grupės pedagogais, logopedu.

Ugdymo kokybės samprata

Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

Ugdymo kokybės sampratą galite parsisiųsti čia.

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą galite parsisiųsti čia.

Kompiuterinis ugdymas

Įrašas atnaujintas: 2018-03-20

Kompiuterių- žaidimų kambarys įkurtas 1989 metais. 2017 metais pakeista kompiuterinė technika, pastatyti nauji vaizduokliai.

Čia vaikai lavinami kompiuterinių žaidimų pagalba., kurie atitinka ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslus. Vaikai mėgsta žaisti ne tik kompiuterinius žaidimus, bet ir kūrybinius, kuriuose pritaiko saugaus eismo taisykles ir kitas įgytas žinias. Jiems visada padeda auklėtoja metodininkė Ilona Kairienė.

Ugdymas

Įrašas atnaujintas: 2018-03-19

Ankstyvasis ugdymas – skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1 m. iki 3 m. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystymosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

UGDYMO PRINCIPAI

 Šiuolaikinė ugdymo teorija ir praktika, atsižvelgdama į nuolat besikeičiančius gyvenimo reikalavimus, kelia uždavinį ugdymo įstaigai  – padėti kiekvienam vaikui, asmeniui išsiugdyti svarbiausius, esmingiausius, grįstus įsisąmonintomis žiniomis ir įgytais įgūdžiais bei vertybinėmis nuostatomis, gebėjimus, padėsiančius jam ateityje susirasti savo vietą nuolat besikeičiančiame pasaulyje, sėkmingai jame darbuotis ir veikti, gerai jaustis ir būti laimingam.

Lopšelyje–darželyje „Kodėlčiukas“ vaikas ugdomas vadovaujantis :

Humaniškumo principu:

▪  pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas;

▪  tikima geraisiais vaiko  pradais;

▪  palaikomi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais;

▪ auklėtojo  ir vaikų santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe, pagarba kito nuomonei, interesams.

▪  vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama teisė būti skirtingam;

▪ pripažįstama  vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir  asmeniškumas, teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.

Demokratiškumo principu:

▪   lygiavertė vaiko ir suaugusiojo sąveika, kai aktyvus vaikas ir ugdytojas;

▪  orientuojamasi į vaiką kaip  asmenybę;

▪  šeimos ir darželio sąveika grindžiama tėvų ir pedagogų iniciatyvų derinimu, partnerystės plėtojimu, tėvų ir visuomenės pedagoginiu švietimu.

Tautiškumo principu

▪  įsipareigojimas Lietuvos kultūrai, rūpestis jos identiteto išsaugojimu ir istoriniu tęstinumu, saugant  krašto kultūrą;
▪  mokoma gerbti savo krašto papročius ir tradicijas, puoselėti meilę gamtai ir žmonėms;

▪  ugdomas  bendrasis  vaikų meninis suvokimas , reikalingas  estetinio suvokimo gebėjimas.

Atsinaujinimo principu:

▪  atvirumas kaitai ir kritiškas naujo priėmimas, išlaikant universalias dorovės normas ir  nacionalumo branduolį. Diferencijavimo principu:

▪     ugdymo procesas grindžiamas individualių vaiko fizinių, psichinių galių, socialinių ypatybių pažinimu;

▪   ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų grupės ar į konkretaus vaiko ugdymosi poreikius;

▪   keliami individualizuoti ugdymo tikslai, parenkama atitinkamo sudėtingumo ugdomoji medžiaga bei užduotys;

▪    sudaromos sąlygos ugdymuisi vaikams, turintiems specialiųjų poreikių (išskirtinių gebėjimų, ugdymosi sunkumų);

Prieinamumo principu:

▪   ugdymo turinys atitinka  kiekvieno vaiko psichologines galimybes, jo pažinimo ir raiškos būdus bei stilių, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį;

▪    ugdymo turinys sudarytas taip kas jį būtų galima  lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius , interesus bei galimybes.

Integralumo principu:

▪      siekiama ugdymo visybiškumo, ugdymo tikslų, uždavinių, turinio, metodų dermės;

▪  taikomi įvairūs integracijos būdai (teminė, probleminė, metodų, ugdymo turinio integracija);

▪ ieškoma ugdymo turinio sąsajų su socialiniu-kultūriniu gyvenimo kontekstu, atsižvelgiama į aplinkos (regiono, miesto, mokyklos) ypatumus ir t. t.

▪  ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko fizinio ir socialinio  ugdymo darną;

▪  ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko  pažinimo, jausminės  ir veiklos patirties darną;

▪   garantuojama vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje- mokykloje darna.

Tęstinumo principu:

▪   ugdymo turinys  suderintas su ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turiniu;

▪   atsižvelgta į vaiko jau įgytą patirties ir gebėjimų  lygmenį bei jo ugdymosi perspektyvą, ko jam reikės sėkmingai pradžiai ir sistemingam ugdymuisi mokykloje.

Įvairovės principu:

▪   pasirenkami vaiko žavėjimąsi ugdymo  procesu stiprinantys, ugdymosi motyvaciją skatinantys darbo metodai bei ugdymo turinys;

▪   siekiama, kad vaikai patirtų malonumą, pažinimo, kūrybos džiaugsmą;

▪  sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę.

Mokslo metų trukmė, darbo laikas, lankomumo registravimo tvarka

 

Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1-ą dieną, o baigiasi gegužės 31-ą dieną.
Vasaros laikotarpiui lopšelio-darželio darbas derinamas su tėvais, jeigu nesurenkamas reikiamas vaikų skaičius, lopšelis-darželis uždaromas vienam ar dviems mėnesiams.

Kauno lopšelyje-darželyje “Kodėlčiukas”  veikia 4 grupė:
1 ankstyvojo ugdymo (vaikams nuo 1 iki 3 metų);
2 ikimokyklinio ugdymo (vaikams nuo 3 iki 5(6) metų);
ir 1-na mišri ikimokyklinio amžiaus grupė, kurioje vyksta ir priešmokyklinis ugdymas (vaikams nuo 5(6) iki 7 metų);

Darbo laikas:

  • Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val. (10.30 val. per dieną);
  • Viena lopšelio ir viena  darželio grupė  dirba  nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val. per dieną);

Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Kiekvieną dieną iki  9.30 val. auklėtojos grupėse esančių vaikų skaičių registruoja įstaigos vaikų registracijos dienyne. Po 9.30 val. atvykę vaikai (jei tėvai iš anksto nepranešė) į grupes nepriimami.

Viešųjų pirkimų taisyklės

Įrašas atnaujintas: 2018-03-12

Parsisiųsti viešųjų pirkimų taisykles galite čia.

 

Ugdymo programa

Įrašas atnaujintas: 2018-02-26

Parsisiųsti galite ČIA.

Priešmokyklinio ugdymo programa

Įrašas atnaujintas: 2018-02-26

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (nuo 5 iki 6/7metų amžiaus vaikams) galite parsisiųsti čia.

Korekcinis ugdymas

Įrašas atnaujintas: 2018-02-22

Kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams pagalbą teikia logopedė Irena, turinti metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Logopedė dirba individualiai arba pogrupiais, priklausomai nuo užsiėmimo pobūdžio, vaiko amžiaus ir kt.

Vaikams, kuriems reikalingos korekcinės mankštos, pagalbą teikia kūno kultūros pedagogė Aurika.

Įstaigos nuostatai

Įrašas atnaujintas: 2018-02-19

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 12 d.
sprendimu Nr. T-642

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KODĖLČIUKAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ teisinę formą, priklausomybę, savininką, buveinę, lopšelio-darželio grupę ir tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lopšelio-darželio lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, struktūros pertvarką, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvarką. 

2. Oficialusis lopšelio-darželio pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ (toliau – lopšelis-darželis). Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191641967.

3. Lopšelio-darželio istorija: Kauno miesto darbo žmonių  deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1963 m. birželio mėn.28 d. potvarkiu Nr. 238-p perduotas eksploatuoti 100 vietų darželis- Kauno 55-asis darželis. Kauno miesto mero 1993 m. rugsėjo 30 d. potvarkiu Nr. 881 lopšeliui-darželiui suteiktas lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ pavadinimas.  

4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Lopšelio-darželio priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės mokykla.

6. Lopšelio-darželio savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

7. Lopšelio-darželio buveinė – adresas, S. Raštikio g. 21,  LT-50135 Kaunas.

8. Lopšelio-darželio grupė ir tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – lopšelis- -darželis.

10. Mokymo kalba – lietuvių.

11. Lopšelyje-darželyje veikia dieninės grupės.

12. Lopšelio-darželio grupių veikla organizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Lopšelyje-darželyje vykdomos šios švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai neišduodami.

14. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

15. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

16. Lopšelio-darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ- 226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

16.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

16.2. kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

16.3. kitos veiklos rūšys:

16.3.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

16.3.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

16.3.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

16.3.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

17. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

18. Lopšelio-darželio uždaviniai:

18.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

18.2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

18.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

18.4. padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;

18.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;

18.6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

18.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

18.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

18.9. siekti vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio partnerystės gerinant vaiko ugdymo(si) šeimoje kokybę.

19. Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:

19.1. diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį;

19.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;

19.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

19.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo sveikatos priežiūrą;

19.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

19.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas;

19.8. užtikrina higienos normų laikymąsi, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais;

19.10. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

19.11. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

20. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

20.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

20.3. bendradarbiauti su jo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

20.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

20.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

20.7. sudaryti sutartis;

20.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

21. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, privalo:

21.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

21.2. teikti geros kokybės švietimą, vykdyti patvirtintas ugdymo, švietimo programas;

21.3. palaikyti ryšius su vietos bendruomene, sudaryti sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;

21.4. užtikrinti lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veiklą įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

22.1. lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarę lopšelio-darželio taryba ir Kauno miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

22.2. lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba.

23. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu skiriamas pareigoms ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Direktorius:

24.1. tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą ir lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 

24.3. nustato lopšelio-darželio darbo apmokėjimo sistemą;

24.4. priima vaikus Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

24.5. suderinęs su lopšelio-darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles;

24.6. užtikrina vaikams sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms aplinką, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;

24.7. vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

24.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

24.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;

24.10. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis, reikalingas lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

24.11. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

24.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudaro galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.14. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

24.15. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir lopšeliui-     -darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

24.16. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

24.17. organizuoja lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;

24.18. prižiūri finansų kontrolę lopšelyje-darželyje ir tvirtina finansų kontrolės taisykles;

24.19. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

25. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, teisingos, tikslios ir išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą laiku buhalterinės apskaitos tvarkytojui. Lopšelio-darželio direktorius pavaldus ir atskaitingas savininkui.

V. LOPŠELIO-DARŽELIO  SAVIVALDA

26. Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba.

27. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

28. Taryba renkama dvejiems metams. Tarybą sudaro 9 nariai. Į Tarybą atstovus lygiomis dalimis (po 3) deleguoja tėvai (globėjai), mokytojai ir darbuotojai: tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, darbuotojus – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas. Lopšelio-darželio direktorius negali būti Tarybos nariu.

29. Tarybos veikla organizuojama pagal Tarybos patvirtintus Tarybos nuostatus.

30. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

31. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.

32. Taryba:

32.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

32.2. pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus;

32.3. teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

32.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

32.5. išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

32.6. teikia savininkui siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo;

32.7. svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;

32.8. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

32.9. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

33. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

34. Taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą lopšelio-darželio bendruomenei.

35. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

36. Mokytojų taryba:

36.1. inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus;

36.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

36.3. dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą;

36.4. svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;

36.5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

36.6. teikia lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

36.7. sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

37. Mokytojų tarybos veikla organizuojama pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintus mokytojų tarybos nuostatus.

38. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

39. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

40. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

41. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio direktorius.

42. Darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

43. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

  

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

44. Lopšelis-darželis valdo ir naudoja patikėjimo teise savininko perduotą turtą, disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir savininko nustatyta tvarka.

45. Lopšelio-darželio lėšos:

45.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savininko biudžetui skirtos lėšos ir savininko biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

45.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

45.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

46. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Lopšelis-darželis teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai vykdo finansinę, ūkinę veiklą.

48. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo savininko įsteigtas juridinis asmuo.

49. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

50. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savininkas. Lopšelio-darželio valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė. Lopšelio-darželio veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Lopšelio-darželio vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka savininkas. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Lopšelio-darželio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.

52. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi savininko, lopšelio-darželio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

53. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę (www.kodelciukas.kaunas.lm.lt), atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

54. Lopšelis-darželis reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą skelbia interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Lopšelio-darželio struktūros pertvarka vykdoma, lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“
direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė

E. dienyno nuostatai

Įrašas atnaujintas: 2018-01-29

Elektroninio dienyno nuostatus rasite čia